1. Statutul disciplinei

25.09.2017

     În cadrul examenului național de bacalaureat, absolvenții de liceu, învățământ de zi, seral și fără frecvență, pot susține examenul de bacalaureat la limba engleză într-una din situațiile următoare:

  • Limba engleză - probă orală obligatorie comună pentru toate filierele, profilurile și specializările (proba B)
  • Limba engleză - probă scrisă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele susținute anterior - pentru toate filierele, profirurile și specializările ne-filologice (proba F)
  • Limba engleză - probă scrisă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării, pentru filiera teoretică - specializarea filologie (proba E)